Usługi - Radca Prawny Anna Chmiel

Kancelaria świadczy usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej działalność skupia się zarówno na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak również na świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym. Podmiotom gospodarczym zapewnia pełen zakres obsługi prawnej – od etapu tworzenia struktur poprzez bieżącą obsługę i reprezentację. Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów zarówno przed sądami powszechnymi jak i na drodze polubownej. Zapewnia zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznawanych nie tylko w wydziałach cywilnych sądów, lecz także w wydziałach pracy, rodzinnych, ksiąg wieczystych oraz rejestrowych (KRS).

W zakres świadczonych usług wchodzi:

  1. udzielanie porad prawnych,
  2. sporządzanie opinii prawnych,
  3. zastępstwo procesowe w postepowaniu przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi (w tym przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym),
  4. redagowanie umów i pism procesowych,
  5. sporządzanie pism procesowych i umów m.in. pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych lub innych skarg, zarzutów lub sprzeciwów od nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych, wniosków o przywrócenie terminów i innych.


Obszary działalności:

Prawo administracyjne – w ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, pomoc przy uzyskiwaniu decyzji, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie środków odwoławczych od decyzji wydanych przez organy administracji, sporządzanie skarg na bezczynność organów itp.

Prawo cywilne - w ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane), reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji. Doradztwo w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, nieważność testamentu), przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego. Prowadzenie spraw o zapłatę począwszy od wysłania wezwania do zapłaty poprzez postępowanie sądowe aż do postępowania egzekucyjnego. Zastępstwo procesowe w postepowaniu przed sądami powszechnymi (w tym przed Sądem Najwyższym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - w ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria kompleksowo przygotowuje wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, wypowiedzenia umów o pracę, przywrócenie do pracy, sprawy o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury). Reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy. Przygotowuje wszelkiego rodzaju odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych instytucji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Redaguje pisma procesowe oraz sporządza opinie prawne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Postępowania i mediacja - Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych. Prowadzi w imieniu Klientów postępowania w zakresie windykacji należności. Wszelkie spory stara się rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji czasu i kosztów Klienta. Kancelaria specjalizuje się: w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym i opiekuńczym (rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne, ustalanie opieki nad dziećmi ), prawie pracy i ubezpieczeń społecznych (szczególnie sprawy o uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury) oraz w prawie spadkowym (wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), prawie administracyjnym.

Egzekucja należności - Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę począwszy od wysłania wezwania do zapłaty poprzez postępowanie sądowe i postępowanie egzekucyjne, reprezentuje wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, sporządza skargi na czynności komornika, redaguje powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie doraźnej pomocy prawnej, redagowanie pism procesowych, opinii prawnych m.in. w sprawach: o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, z zakresu stosunków między  rodzicami i dziećmi, przysposobienia, opieki i kurateli, alimentów itp.

Formularz kontaktowy

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego Kancelarii umieszczonego na jej stronie internetowej, osobistego kontaktu w biurze Kancelarii bądź kontaktu telefonicznego.