RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Anna Chmiel prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chmiel z siedzibą w Zamościu przy ul. Orla 1A/3, 22-400 Zamość, NIP: 922-122-77-35.

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kancelariachmiel@wp.pl lub pisemnie na następujący adres:
ul. Orla 1A/3, 22-400 Zamość oraz telefonicznie 515-788-424

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/ zleceniem Sądu lub Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.  (Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.)
Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, a także osobom upoważnionym w lokalu, w którym prowadzę działalność gospodarczą np. do odbioru korespondencji.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 

Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Formularz kontaktowy


 

Anna Chmiel
ul. Orla 1A/3
22-200 Zamość
tel. +48 515 788 424
e-mail: kancelariachmiel@wp.pl